Aanmelding

Melody PsyCare GGZ hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de privacyaspecten bij aanmeldingen te waarborgen. Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen zijn ook voorschriften van verzekeraars en wet en regelgeving van toepassing. Hierdoor zijn de volgende procedures van toepassing:


BEHANDELING VOOR BABY'S EN HUN OUDERS (IMH)

Als een baby of jong kind (van 0 tot 4 jaar) aangemeld wordt voor behandeling, dan kan dat op de volgende manieren:

1. Via een verwijzing van de huisarts voor specialistische ggz.

2. Via een verwijzing van een medisch specialist, zoals kinderarts of psychiater.

3. Via een beschikking van uw gemeente (in overleg met een jeugdconsulent of wijkcoach).

4. Via een bepaling jeugdhulp van de jeugdbescherming als er sprake is van een OTS of voogdijmaatregel.

Voor een aanmelding van deze jonge kinderen is het van groot belang om vooraf overleg te hebben, omdat verwijzers (nog) niet zo gewend zijn om al door te verwijzen naar de specialistische ggz. Wij kunnen u helpen om dan toch een juiste verwijzing te krijgen.

Tevens is er een ingevuld personaliaformulier & een veilige kopie ID nodig om het kind in te kunnen schrijven. De verwijzing kan samen met dit formulier en de kopie van ID opgestuurd worden naar:    

Melody PsyCare GGZ, Postbus 77, 7090 AB Dinxperlo.
Of ingescand en gemaild worden naar: info@psycare.nl.

Een beschikking van een gemeente komt meestal digitaal bij ons binnen; wilt u dan wel op het personaliaformulier bij 'Overige betrokkenen' de naam van uw contactpersoon bij de gemeente invullen.

De behandeling wordt vergoed door de gemeente. Bij deze leeftijd zal de behandeling vrijwel altijd samen met één van de ouders/dagelijkse verzorgers zijn of zelfs zonder het kind erbij of met andere betrokkenen. Alle sessies vallen dan onder de vergoedingsregeling van de gemeente.

Melody PsyCare GGZ heeft eigen contracten met de meeste gemeenten in de regio en maakt gebruik van professionele software. Mocht u buiten de regio wonen, neem dan eerst contact met ons op voor overleg hoe er eventueel een vergoeding geregeld zou kunnen worden.

De behandeling valt onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en dit betekent dat de personen met de ouderlijke macht toestemming moeten geven voor behandeling van hun kind. In geval van vrijwillige hulpverlening zijn dat de ouders; als ouders gescheiden zijn en beiden ouderlijke macht hebben dan ook beide ouders. In geval van een Onder Toezicht Stelling (OTS) eveneens de ouders. Mocht de gezinsvoogd behandeling wensen en ouders willen geen toestemming geven, dan kan dit eventueel door de gezinsvoogd via de kinderrechter afgedwongen worden. In geval van voogdij is toestemming van de voogd/voogdij-instelling voldoende. Er wordt in alle gevallen gevraagd om schriftelijke toestemming met handtekening van de betreffende personen. 

Wij werken systemisch en bij deze jonge kinderen is het altijd noodzakelijk dat ook dagelijkse verzorgers deel uitmaken van de behandeling. Als één of beide ouders niet de dagelijkse verzorgers van het kind zijn, streven wij ernaar om ook hen bij de behandeling te betrekken. Tevens zoeken wij actief naar samenwerking met een eventuele kinderopvang en/of andere betrokken hulpverleners (zowel van kind als ook eventueel van ouders).

Wij streven ernaar om deze jonge kinderen, met name de baby’s, zo snel mogelijk in behandeling te nemen, omdat in hun geval elke dag winst kan zijn. Voor kinderen van 1 tot 4 jaar, zal soms de procedure voor de oudere kinderen gevolgd worden (zie aanmeldroute voor kinderen). De behandellocatie (Dinxperlo, Doetinchem of Arnhem) zal over het algemeen de locatie zijn, die het dichtst bij de woonplaats van het kind ligt, tenzij een aangewezen behandelvorm alleen op een andere locatie wordt aangeboden en wel wenselijk is. Ook kan er in overleg een andere locatie gekozen worden als daar redenen voor zijn.

Als gedurende de behandeling van het kind blijkt dat de ouder zelf therapie nodig heeft vanwege trauma’s en/of hechtingsproblematiek uit de eigen kindertijd, dan streven wij ernaar om deze ouders voorrang te geven op de wachtlijst voor volwassenen als het een passende vraag zou zijn binnen onze organisatie. De aanmelding wordt dan door de behandelaar van het kind intern besproken en als deze opgepakt kan worden, dan zal de ouder een verwijzing voor volwassenen moeten regelen. Wat daarvoor nodig is, staat bij de aanmeldroute voor volwassenen. Kan dit niet intern opgepakt worden, zal met de ouder gekeken worden, waar dat wel opgepakt kan worden.


BEHANDELING VOOR KINDEREN EN HUN OUDERS 

Als een kind (van 4 tot 16 jaar) aangemeld wordt voor behandeling, dan kan dat op de volgende manieren:

1. Via een verwijzing van de huisarts voor specialistische ggz.

2. Via een verwijzing van een medisch specialist, zoals kinderarts of psychiater.

3. Via een beschikking van uw gemeente (in overleg met een jeugdconsulent of wijkcoach).

4. Via een bepaling jeugdhulp van de jeugdbescherming als er sprake is van een OTS of voogdijmaatregel.

In de verwijzing moet een (vermoeden van een) psychiatrische aandoening gespecificeerd worden en de verwijzing moet aan Melody PsyCare GGZ gericht zijn en ondertekend zijn.

Tevens is er een ingevuld personaliaformulier & een veilige kopie ID nodig om het kind in te kunnen schrijven. De verwijzing kan samen met dit formulier en de kopie van ID opgestuurd worden naar:    

Melody PsyCare GGZ, Postbus 77, 7090 AB Dinxperlo.
Of ingescand en gemaild worden naar: info@psycare.nl.

Een beschikking van een gemeente komt meestal digitaal bij ons binnen; wilt u dan wel op het personaliaformulier bij 'Overige betrokkenen' de naam van uw contactpersoon bij de gemeente invullen.

De behandeling wordt vergoed door de gemeente. Ook gesprekken met (pleeg/stief)oudersen/of dagelijkse verzorgers – zoals intakegesprekken, evaluaties, ouderbegeleiding – vallen onder deze regeling.

Melody PsyCare GGZ heeft eigen contracten met de meeste gemeenten in de regio en maakt gebruik van professionele software. Mocht u buiten de regio wonen, neem dan eerst contact met ons op voor overleg hoe er eventueel een vergoeding geregeld zou kunnen worden.

De behandeling valt onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en dit betekent dat de personen met de ouderlijke macht toestemming moeten geven voor behandeling van hun kind. In geval van vrijwillige hulpverlening zijn dat de ouders; als ouders gescheiden zijn en beiden ouderlijke macht hebben dan ook beide ouders. In geval van een Onder Toezicht Stelling (OTS) eveneens de ouders. Mocht de gezinsvoogd behandeling wensen en ouders willen geen toestemming geven, dan kan dit eventueel door de gezinsvoogd via de kinderrechter afgedwongen worden. In geval van voogdij is toestemming van de voogd/voogdij-instelling voldoende. Er wordt in alle gevallen gevraagd om schriftelijke toestemming met handtekening van de betreffende personen. 

Wij werken systemisch en het is vrijwel altijd noodzakelijk dat ook dagelijkse verzorgers bij de behandeling betrokken worden. Als één of beide ouders niet de dagelijkse verzorgers van het kind zijn, streven wij ernaar om ook hen bij de behandeling te betrekken. Tevens zoeken wij actief naar samenwerking met de school/dagbesteding van het kind en/of andere betrokken hulpverleners (zowel van kind als ook eventueel van ouders).

Als er aangegeven wordt dat een kind aangemeld gaat worden voor behandeling, wordt het op de pré-wachtlijst geplaatst. Als de verwijzing/beschikking en de personaliagegevens juist en compleet binnen zijn, wordt er contact opgenomen voor een screeningsgesprek. Als uit de screening blijkt dat het een passende aanmelding is, wordt de plaatsing op de wachtlijst definitief. Afhankelijk van de geschatte wachttijd, zal er dan een daadwerkelijke intake volgen. De behandellocatie (Dinxperlo, Doetinchem of Arnhem) zal over het algemeen de locatie zijn, die het dichtst bij de woonplaats van het kind ligt, tenzij een aangewezen behandelvorm alleen op een andere locatie wordt aangeboden en wel wenselijk is. Ook kan er in overleg een andere locatie gekozen worden als daar redenen voor zijn.

Ter overbrugging van een eventuele wachttijd wordt er regelmatig een oudercursus gestart. Zie voor meer informatie de pagina ‘zorgaanbod en specialismen’.

Wij nemen geen spoedaanvragen in behandeling, omdat voor de meeste aanmeldingen geldt dat het meer dan wenselijk is, dat een behandeling zo snel mogelijk start. Wel kunnen wij meedenken wat ter overbrugging elders geboden zou kunnen worden en eventueel ook consultatief ingezet worden om de overbrugging hechting- en traumasensitief te doen vormgeven.

Als gedurende de behandeling van het kind blijkt dat de ouder zelf therapie nodig heeft vanwege trauma’s en/of hechtingsproblematiek uit de eigen kindertijd, dan streven wij ernaar om deze ouders voorrang te geven op de wachtlijst voor volwassenen als het een passende vraag zou zijn binnen onze organisatie. De aanmelding wordt dan door de behandelaar van het kind intern besproken en als deze opgepakt kan worden, dan zal de ouder een verwijzing voor volwassenen moeten regelen. Wat daarvoor nodig is, staat bij de aanmeldroute voor volwassenen. Kan dit niet intern opgepakt worden, zal met de ouder gekeken worden, waar dat wel opgepakt kan worden.


BEHANDELING VOOR JONGEREN

Een jongere vanaf 16 jaar mag zichzelf voor een behandeling aanmelden, maar ook anderen kunnen een jongere aanmelden. Dat kan dat op de volgende manieren:

1. Via een verwijzing van de huisarts voor specialistische ggz.

2. Via een verwijzing van een medisch specialist, zoals kinderarts of psychiater.

3. Via een beschikking van uw gemeente (in overleg met een jeugdconsulent of wijkcoach).

4. Via een bepaling jeugdhulp van de jeugdbescherming als er sprake is van een OTS of voogdijmaatregel.

In de verwijzing moet een (vermoeden van een) psychiatrische aandoening gespecificeerd worden en de verwijzing moet aan Melody PsyCare GGZ gericht zijn en ondertekend zijn.

Tevens is er een ingevuld personaliaformulier & een veilige kopie ID nodig om het kind in te kunnen schrijven. De verwijzing kan samen met dit formulier en de kopie van ID opgestuurd worden naar:    

Melody PsyCare GGZ, Postbus 77, 7090 AB Dinxperlo.
Of ingescand en gemaild worden naar: info@psycare.nl.

Een beschikking van een gemeente komt meestal digitaal bij ons binnen; wilt u dan wel op het personaliaformulier bij 'Overige betrokkenen' de naam van uw contactpersoon bij de gemeente invullen.

De behandeling wordt vergoed door de gemeente. Ook gesprekken met (pleeg/stief)oudersen/of dagelijkse verzorgers – zoals intakegesprekken, evaluaties, ouderbegeleiding – vallen onder deze regeling.

Melody PsyCare GGZ heeft eigen contracten met de meeste gemeenten in de regio en maakt gebruik van professionele software. Mocht u buiten de regio wonen, neem dan eerst contact met ons op voor overleg hoe er eventueel een vergoeding geregeld zou kunnen worden.

De behandeling valt onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en dit betekent dat de jeugdige zelf zal moeten instemmen met de behandeling. Wij behandelen niet in het gedwongen justitiële kader, soms wel als jongeren onder de jeugdreclassering vallen. Dan nog beschouwen wij het als een vrijwillige deelname aan behandeling en verhouden wij ons alleen tot de jongere in het kader van aangaan en afsluiten van een behandelovereenkomst. 

Wij werken systemisch en hebben er dan ook de voorkeur voor dat ook dagelijkse verzorgers bij de behandeling betrokken worden. Als één of beide ouders niet de dagelijkse verzorgers van het kind zijn, bekijken wij met de jongere of het voor de behandeling wenselijk is om ook hen bij de behandeling te betrekken. Tevens zoeken wij actief naar samenwerking met andere betrokken hulpverleners en zo nodig ook met school/dagbesteding.

Als er aangegeven wordt dat een jongere aangemeld gaat worden voor behandeling, wordt het op de pré-wachtlijst geplaatst. Als de verwijzing/beschikking en de personaliagegevens juist en compleet binnen zijn, wordt er contact opgenomen voor een screeningsgesprek. Als uit de screening blijkt dat het een passende aanmelding is, wordt de plaatsing op de wachtlijst definitief. Afhankelijk van de geschatte wachttijd, zal er dan een daadwerkelijke intake volgen. De behandellocatie (Dinxperlo, Doetinchem of Arnhem) zal over het algemeen de locatie zijn, die het dichtst bij de woonplaats van het kind ligt, tenzij een behandelvorm alleen op een andere locatie wordt aangeboden en wel wenselijk is. Ook kan er in overleg een andere locatie gekozen worden als daar redenen voor zijn.

Ter overbrugging van een eventuele wachttijd wordt er voor ouders regelmatig een oudercursus gestart.Indien gewenst kunnen ook ouders van jongeren daaraan deelnemen. Zie voor meer informatie de pagina ‘zorgaanbod en specialismen’.

Wij nemen geen spoedaanvragen in behandeling, omdat voor de meeste aanmeldingen geldt dat het meer dan wenselijk is, dat een behandeling zo snel mogelijk start. Wel kunnen wij meedenken wat ter overbrugging elders geboden zou kunnen worden en eventueel ook consultatief ingezet worden om de overbrugging hechting- en traumasensitief te doen vormgeven.


BEHANDELING VOOR VOLWASSENEN

Als een volwassene aangemeld wordt voor behandeling (en in het bijzonder basistherapie), dan kan dat op de volgende manieren:


1. Via een verwijzing van de huisarts voor specialistische ggz.

2. Via een verwijzing van een medisch specialist of bedrijfsarts voor specialistische ggz.

3. Via een verwijzing van een regie-behandelaar in de basis-ggz of specialistische ggz met medeweten van de huisarts (de huisarts heeft daar een bericht van gehad).

4. Als het een jongvolwassene betreft, die aanspraak kan maken op verlengde jeugdhulp, kan de verwijzing via een jeugdconsulent van de gemeente of via de jeugdbescherming/-reclassering geregeld worden.

In de verwijzing moet een (vermoeden van een) psychiatrische aandoening gespecificeerd worden en de verwijzing moet aan Melody PsyCare GGZ gericht zijn en ondertekend zijn.

Tevens is er een ingevuld personaliaformulier & een veilige kopie ID & kopie zorgpas nodig om de volwassene in te kunnen schrijven. De verwijzing kan samen met dit formulier en de kopieën van ID & zorgpas opgestuurd worden naar:    

Melody PsyCare GGZ, Postbus 77, 7090 AB Dinxperlo.
Of ingescand en gemaild worden naar: info@psycare.nl.

De behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Ook gesprekken met derden zoals partner, kinderen, broers/zussen, ouders – zoals gezins-gesprekken, psycho-educatie en partnergesprekken – vallen onder deze regeling.
Als het een aanmelding betreft, die valt onder de verlengde jeugdhulp, zal de behandeling door de gemeente vergoed worden als wij een contract met de betreffende gemeente hebben.

Melody PsyCare GGZ heeft eigen contracten met de meeste zorgverzekeraars en maakt gebruik van professionele software. Check de pagina 'Wachttijd' met welke verzekeraars wij een contract hebben en voor overige belangrijke informatie over de zorgverzekering.

Als er een aanmelding komt voor behandeling, wordt deze op de pre-wachtlijst geplaatst. De wachttijd voor volwassenen is over het algemeen erg lang en valt buiten de zogenaamde Treeknorm (de tijd waarbinnen een intake en een behandeling zou moeten starten. Wij raden u dan ook aan om elders hulp te zoeken en uw zorgverzekeraar te vragen om bemiddeling naar passende hulp. Als u - ondanks de lange wachttijd - toch vrijwillig op onze wachtlijst wilt komen, plannen wij een screeningsgesprek. In dit screeningsgesprek proberen wij een beeld te krijgen of behandeling binnen onze organisatie passend zou kunnen zijn, een inschatting te maken hoe complex de problematiek is en welke behandelvorm dan waarschijnlijk het meest passend zou zijn. Op basis daarvan kunnen wij een inschatting maken hoe lang de wachttijd zou kunnen worden en of u dan op de wachtlijst geplaatst zou kunnen worden. Een wachttijd van meer dan 1,5 à 2 jaar vinden wij niet meer verantwoord.
Als de aanmelding een ouder van een kind is, dat al bij ons in zorg is, en er is intern al beoordeeld dat het een passende aanmelding is, krijgt deze ouder voorrang op onze wachtlijst voor volwassenen. Als er namelijk sprake is van intergenerationele problematiek, dan zien wij duidelijk meerwaarde van een geïntegreerde behandeling, waarbij de behandeling van zowel ouder als kind samen op gaan.

Als er zicht is op een start van behandeling vragen wij u om de benodigde documenten te regelen (een juiste verwijzing, een ingevuld personaliaformulier, een veilige kopie ID en zorgpas). Als deze binnen zijn, kan er een intake gepland worden. Zolang u op de wachtlijst staat, hebben wij geen behandelverantwoordelijkheid en verwijzen wij u voor hulpvragen naar de verwijzer terug. Voor overleg mag u (of uw verwijzer) altijd contact opnemen.