Aanmelding


Melody PsyCare GGZ hanteert de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de privacyaspecten bij aanmeldingen te waarborgen. Om een aanmelding in behandeling te kunnen nemen zijn ook voorschriften van verzekeraars en wet en regelgeving van toepassing. Hierdoor zijn de volgende procedures van toepassing:


THERAPIE AAN KINDEREN

Als een kind aangemeld wordt voor therapie (en in het bijzonder fasetherapie), dan kan dat op de volgende manieren:

1. Via een verwijzing van de huisarts voor 2e lijns psychologische hulp (psychotherapie).

2. Via een verwijzing van een medisch specialist, zoals kinderarts of psychiater.

3. Via een indicatie van BJZ (Bureau Jeugdzorg) voor(vermoeden van) psychiatrische aandoening voor behandeling Geneeskundige jeugd-GGZ extramuraal.

Tevens is er een ingevuld personaliaformulier & kopie ID & kopie zorgpas nodig om het kind in de praktijk in te kunnen schrijven. De verwijzing of indicatie kan samen met dit formulier en de kopieën van ID & zorgpas opgestuurd worden naar:    

Melody PsyCare GGZ, Postbus 77, 7090 AB Dinxperlo.

De behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Ook gesprekken met (pleeg/stief)ouders – zoals intake, evaluaties, ouderbegeleiding – kunnen via de ziektekostenverzekering vergoed worden, maar dan dienen de betreffende personen ook ingeschreven te worden als medecliënt.

Melody PsyCare GGZ heeft eigen contracten met de meeste zorgverzekeraars en maakt gebruikt van professionele software.

De behandeling valt onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en dit betekent dat de personen met de ouderlijke macht toestemming moeten geven voor behandeling van hun kind. In geval van vrijwillige hulpverlening zijn dat de ouders; als ouders gescheiden zijn en beiden ouderlijke macht hebben dan ook beide ouders. In geval van een Onder Toezicht Stelling (OTS) eveneens de ouders. Mocht de gezinsvoogd behandeling wensen en ouders willen geen toestemming geven, dan kan dit eventueel door de gezinsvoogd via de kinderrechter afgedwongen worden. In geval van voogdij is toestemming van de voogd/voogdijinstelling voldoende. Er wordt in alle gevallen gevraagd om schriftelijke toestemming met handtekening van de betreffende personen. Wij streven ernaar om ouders bij de behandeling te betrekken.

Als er aangegeven wordt dat een kind aangemeld gaat worden voor therapie, wordt het op de pre-wachtlijst geplaatst. Als de verwijzing/indicatie en de personaliagegevens juist en compleet binnen zijn, wordt er contact opgenomen over de verwachting wanneer de therapie gestart zou kunnen worden en door welke therapeut en op welke locatie (Dinxperlo, Doetinchem of Arnhem). Hierna volgt definitieve plaatsing op de wachtlijst.

 


THERAPIE AAN VOLWASSENEN

Als een volwassene aangemeld wordt voor therapie (en in het bijzonder basistherapie), dan kan dat op de volgende manieren:

1. Via een verwijzing van de huisarts voor 2e lijns psychologische hulp (psychotherapie).

2. Via medisch specialist of bedrijfsarts voor 2e lijns psychologische hulp (psychotherapie).

Tevens is er een ingevuld personaliaformulier & kopie ID & kopie zorgpas nodig om de volwassene in de praktijk in te kunnen schrijven. De verwijzing kan samen met dit formulier en de kopieën van ID & zorgpas opgestuurd worden naar:    

Melody PsyCare GGZ, Postbus 77, 7090 AB Dinxperlo.

De behandeling wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Ook gesprekken met derden zoals partner, kinderen, broers/zussen, ouders – zoals gezins-gesprekken, psycho-educatie en partnergesprekken – kunnen via de ziektekostenverzekering vergoed worden, maar dan dienen de betreffende personen ook ingeschreven te worden als medecliënt.

Melody PsyCare GGZ heeft eigen contracten met de meeste zorgverzekeraars en maakt gebruikt van professionele praktijksoftware.

Als er een aanmelding komt voor therapie, wordt deze op de pre-wachtlijst geplaatst. Als de verwijzing/indicatie en de personaliagegevens juist en compleet binnen zijn, wordt er contact opgenomen over de verwachting wanneer de therapie gestart zou kunnen worden en door welke therapeut en op welke locatie (Dinxperlo, Doetinchem of Arnhem). Hierna volgt definitieve plaatsing op de wachtlijst.

 

GGZ instelling Melody PsyCare GGZ heeft behandellocaties in Dinxperlo, Doetinchem en Arnhem.

Directeur Zorg is Drs. Krista Schaeffer-van Leeuwen, Klinisch Psycholoog K&J (BIG 39059413525) / Psychotherapeut (BIG 59059413516).

 

November 2009.


© Copyright 2010 Melody PsyCare GGZ — http://www.psycare.nl — info@psycare.nl