Cliënten en verwijzers


Nieuwe Cliënt?

Na aanmelding bij onze GGZ instelling volgt de intakefase. In deze fase wordt er in twee of drie gesprekken onderzocht hoe wij kunnen helpen uw klachten en/of problemen te begrijpen en of er een behandeling in onze praktijk mogelijk is waarbij het doel oplossen en/of verminderen van uw klachten zal zijn. Er wordt hierbij soms ook gebruik gemaakt van verschillende vragenlijsten en/of testen. 

Hierna zal met u besproken worden hoe wij adviseren dat de behandeling zou moeten worden aangepakt, en welke vorm van therapie daarbij aansluit. Als u na de uitleg instemt met het plan van aanpak zullen de daarover gemaakte afspraken in een behandelplan worden vastgelegd en zal er een vaste therapeut vanuit onze GGZ instelling aan u worden toegewezen. 

Ook is het mogelijk dat we doorverwijzen naar een hulpverlener buiten onze GGZ instelling als dat voor u een betere oplossing zou geven. 

Enkele kernwaarden in ons beleid:

  • Cliënt belang gaat voor - Binnen onze GGZ instelling stellen we het belang van de cliënt voorop. Dit betekent dat alle activiteiten er op zijn gericht dat de problemen en klachten op een zo optimaal mogelijke manier worden opgelost. Hierbij kunnen we putten uit de ervaring en kennis van een multidisciplinair team, maar ook als dat betekent dat de problemen beter bij een andere instelling of praktijk zouden kunnen worden behandeld, zullen we u dat voorstellen. 
  • Kind belang gaat voor - In probleemgevallen waar de belangen van ouders/verzorgers botsen met die van het kind, zullen wij (indien nodig na een onderzoek ter plaatse) het belang van het kind voorop stellen. 
  • Openheid en eerlijkheid gaat voor - Alles wat in therapie gezegd wordt is vertrouwelijk. Alleen met uw toestemming zullen wij informatie aan derden verstrekken, tenzij de wet ons anders voorschrijft.
  • Duidelijkheid gaat voor - We maken duidelijke afspraken over de aanpak, maar ook over praktische zaken. Dit geeft ook verantwoordelijkheden voor het nakomen van de afspraken.
Subpagina''s (1): Bestanden downloaden